Μαθηματικά έχουν σημαντική θέση στην ζωή των νηπίων καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα Μαθηματικά αφορούν σε ένα πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης, που συνδέονται με ένα πλήθος από ικανότητες και δεξιότητες, σημαντικές για την ολοκληρωμένη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ανάμεσα σε αυτές ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι ικανότητες να μπορεί κάποιος να σκέφτεται λογικά, να επιλύει προβλήματα και να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις ανάμεσα σε πράγματα και καταστάσεις. Τα παιδιά μας προτρέπονται να υιοθετούν στάσεις και να αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης που συμβάλουν στην προοδευτική συγκρότηση της αφηρημένης σκέψης και προωθούν τον επιστημονικό εγγραμματισμό.

Σε αυτή την προοπτική αξιοποίησης των μαθηματικών εντάσσεται και η προσέγγισή τους στο νηπιαγωγείο μας, όπου κυρίαρχος στόχος μας είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας.

Το νηπιαγωγείο της Αστερόσκονης, ως οργανωμένο περιβάλλον κοινωνικοποίησης και μάθησης, μπορεί να προσφέρει σε όλα τα παιδιά την απαιτούμενη υποστήριξη για να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική χρησιμότητα της απόκτησης μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση κινήτρων για την ενασχόληση τους με τα μαθηματικά.

Στόχος του Νηπιαγωγείου μας είναι η συστηματική συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης που έχουν νόημα γι’ αυτά και η διαμόρφωση στην τάξη ενός μαθησιακού κλίματος που τα ενθαρρύνει να αντιπαραθέτουν τις απόψεις τους αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, τους δίνουν τη δυνατότητα να εξελίσσουν συνεχώς τη σκέψη τους και να επιτυγχάνουν σταδιακά τις μαθησιακές επιδιώξεις που τίθενται, δηλαδή να γίνονται προοδευτικά ικανά:

 • Να ομαδοποιούν, να διατάσσουν, να σειριοθετούν και να ταξινομούν. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ομαδοποιούν, να διατάσσουν ή/και να ταξινομούν πράγματα σύμφωνα με το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος ή άλλα τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή ιδιότητες και να εντοπίζουν αυτά που δεν ανήκουν σε μία συγκεκριμένη συλλογή. Επίσης, ενθαρρύνονται να επιμερίζουν μια συλλογή σε μικρότερες συλλογές στη βάση ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων που η δυσκολία τους μπορεί να αυξάνεται, να αναγνωρίζουν στοιχεία που ανήκουν από κοινού σε δύο διαφορετικές συλλογές, να ενοποιούν δύο διαφορετικές συλλογές σε μια μεγαλύτερη.
 • Να κάνουν αντιστοιχίσεις. Η αντιστοίχιση αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση της διατήρησης της έννοιας του αριθμού. Αντιστοιχίζοντας μεταξύ τους τα αντικείμενα δύο συλλογών, τα παιδιά συνειδητοποιούν προοδευτικά τη σχέση ανάμεσα στις ποσότητες και τους αριθμούς και ότι ο αριθμός της κάθε συλλογής δε συνδέεται με το μέγεθος των αντικειμένων και δεν αλλάζει όταν αλλάζει η διάταξη των αντικειμένων στο χώρο. Και πάλι η αξία των αντιστοιχίσεων γίνεται κατανοητή όταν τις χρησιμοποιούν προκειμένου να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα. Αξιοποιώντας τις αντιστοιχίσεις μπορούν να προσθέτουν και να αφαιρούν πράγματα, ακόμη και να πολλαπλασιάζουν (αντιστοίχιση ενός προς πολλά) ή να διαιρούν (το να μοιράζουν ή να μοιράζονται μεταξύ τους πράγματα είναι πρακτική στην οποία τα μικρά παιδιά είναι συνηθισμένα).
 • Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα με στόχο να ερμηνεύσουν, να κατανοήσουν, να παρουσιάσουν και να διαχειριστούν πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά αναπαριστούν με διαφορετικούς τρόπους (δηλαδή με πίνακες διπλής εισόδου, απλά ιστογράμματα, εικονογράμματα κ.λ.π.) δεδομένα που συγκεντρώνουν κατά τις εξόδους από την τάξη, π.χ. από την επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο (τι ζώα είδαν), από μια έρευνα που πραγματοποίησαν στην τάξη π.χ. σχετικά με τα μεγέθη των παπουτσιών τους (ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα και ποιοι τα μικρότερα πόδια) κ.λ.π.
 • Να αριθμούν, να απαριθμούν και να μετρούν. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να απαριθμούν και να αριθμούν για να εξοικειωθούν με τα ονόματα και με τη σειρά της ακολουθίας των φυσικών αριθμών και να συνειδητοποιήσουν προοδευτικά ότι το καθετί αριθμείται μόνο μία φορά, ότι ο τελευταίος αριθμός στη σειρά αρίθμησης αναφέρεται στο πλήθος των αντικειμένων μιας συλλογής (και δεν είναι το όνομα του τελευταίου μέλους της συλλογής) και ότι τα αντικείμενα διαφορετικών συλλογών αριθμούνται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους και τη διάταξη τους στο χώρο. Βάζοντας τα παιδιά μπροστά σε καταστάσεις όπου η απαρίθμηση είναι απολύτως απαραίτητη για να τις αντιμετωπίσουν, τα βοηθούμε να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για έναν ποσοτικό υπολογισμό απόλυτα χρήσιμο για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής μας ζωής.
 • Να αντιλαμβάνονται τη θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και να προσανατολίζονται σε αυτόν, να αναγνωρίζουν τα σχήματα και τις σχετικές τους θέσεις στο χώρο και να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες τους. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας συμβάλλει στο να γίνονται προοδευτικά ικανά να ελέγχουν το χώρο, ενώ επιπλέον ενισχύει την ανάπτυξη της αισθητικής τους αντίληψης (συμμετρίες, κανονικότητες). Παράλληλα, καθώς εξοικειώνονται με τα σχήματα, αναπτύσσουν την ικανότητα να «μοντελοποιούν», δηλαδή να αναπαριστούν φυσικά αντικείμενα και καταστάσεις με όλο και πιο αφηρημένες φόρμες, ικανότητα που ενισχύεται από την ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει σε αυτήν την ανάπτυξη. Π.χ. γίνονται ικανά να αποτυπώσουν την πόλη τους επινοώντας αναπαραστάσεις (αναπαριστούν με τετράγωνα τις γειτονιές, με κύκλους τις πλατείες, με ορθογώνια παραλληλόγραμμα τους δρόμους και τα γήπεδα κ.λ.π.) και οργανώνοντας τις με κατάλληλο τρόπο στο διαθέσιμο χώρο.
 • Να κάνουν μετρήσεις: Τα παιδιά προτρέπονται να μετρούν διακριτές και μη διακριτές ποσότητες (π.χ. το βάρος, το μήκος, το χρόνο, τη θερμοκρασία, το εμβαδόν, τον όγκο) προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά. Οι μετρήσεις δίνουν στα μικρά παιδιά την ευκαιρία να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και της μαθηματικής γλώσσας.
 • Να κάνουν εκτιμήσεις: Εκτίμηση είναι μια ευφυής πρόβλεψη (δηλαδή μια τεκμηριωμένη προσπάθεια προσέγγισης της πραγματικότητας) για το μέγεθος μιας ποσότητας ή για το πλήθος των στοιχείων μιας συλλογής ή ενός συνόλου. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να κάνουν εκτιμήσεις επιδιώκουμε να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν την αξία των εκτιμήσεων και όχι να πάρουμε απαραίτητα τη σωστή απάντηση.
 • Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις: Η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής σκέψης και είναι σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες για την ανάπτυξη τους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. Σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκέπτονται τι θα μπορούσε να συμβεί σε υποθετικές περιπτώσεις, αλλά και να ελέγχουν τις συνέπειες της υπόθεσης τους σε σχέση με το πρόβλημα που συζητιέται κάθε φορά.
 • Να επιλύουν προβλήματα: Τα προβλήματα είναι καταστάσεις στις οποίες το παιδί καλείται να λάβει αποφάσεις για το πώς θα επεξεργαστεί κάποιες πληροφορίες ποσοτικού ή ποιοτικού χαρακτήρα, ώστε να οδηγηθεί σε κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο στη συνέχεια θα ελέγξει για την ορθότητα του. Η επίλυση προβλημάτων τίθεται πλέον ως κύριος στόχος της μαθηματικής εκπαίδευσης σήμερα. Στο πλαίσιο του καθημερινού προγράμματος στο νηπιαγωγείο, όπως ήδη αναφέρθηκε, δίνονται πολλές ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων, με αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν ήδη κατακτήσει τα παιδιά εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου.

Το Νηπιαγωγείο της Αστερόσκονης:

 • Mε το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό
 • Tους διαδραστικούς πίνακες
 • Tα έντυπα του Σχολείου μας
 • Την επαφή με το φυσικό περιβάλλον της αυλής μας
 • Τα παιχνίδια (τόμπολες, αντικείμενα, παζλ, μοτίβα, κ.α)
 • Τα τραγούδια με αριθμούς, σχήματα, κ.α
 • Τις ηλεκτρονικές διαδραστικές ασκήσεις
 • Τα βιβλιοτετράδια
 • Τα μαθηματικά ψυχοκινητικά παιχνίδια
 • Τη βιωματική μάθηση (μετρήσεις, συγκρίσεις κ.α)
 • Την παιδαγωγική γωνιά των μαθηματικών

δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν ιδιότητες και σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα. Η φυσική τους περιέργεια λόγω ηλικίας τα βοηθά να οδηγούνται εύκολα στη δημιουργία ομαδοποιήσεων, ταξινομήσεων, διατάξεων και αντιστοιχιών όμοιων πραγμάτων. Έχοντας διδαχτεί τις βασικές μαθηματικές διαδικασίες και έννοιες από το Προνήπιο, προσεγγίζουν την έννοια του αριθμού πιο εύκολα και εξοικειώνονται με τα διάφορα μαθηματικά σύμβολα.  Διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 20, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες. Σκοπός του προγράμματος μας είναι να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά σχήματα, να επινοούν, να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέσα από εξελικτικές μαθηματικές δραστηριότητες οργανώνουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς προχωρώντας στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων.

Το πρόγραμμα μας είναι έτσι δομημένο, ώστε να περιλαμβάνει προγραφικά παιχνίδια, προαναγνωστικά και να προσεγγίζει βασικές μαθηματικές έννοιες που βοηθούν στη σωστή προετοιμασία του Νηπίου καθώς και στη μελλοντική ομαλή εισαγωγή του στο Δημοτικό Σχολείο.

Η φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε τα παιδιά ενήμερα για τον κόσμο γύρω τους και το περιβάλλον, για το χώρο δηλαδή και τα πρότυπα σχέσεων που αναπτύσσονται σ’ αυτόν, να τα βοηθήσουμε να διακρίνουν και να συσχετίζουν τις διάφορες μαθηματικές δομές και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στις διάφορες δραστηριότητες της ζωής τους.

Επιλέγουμε  την παιδοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να καθοδηγούμε διακριτικά τα παιδιά, να τα παροτρύνουμε  να παρατηρούν, να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, και να εκφράζονται.

Τα νήπια μας με τη βοήθεια κατάλληλα επιλεγμένου υλικού, παρατηρούν, εξερευνούν, ενισχύουν τη μαθηματική τους σκέψη και λογική και οδηγούνται στη διεξαγωγή κανόνων, σταδιακά.

Κύριο μέλημα της Νηπιαγωγού είναι όχι η παροχή τυπικών γνώσεων, αλλά η αφύπνιση των παιδιών.